estetico logo

Łódzkie Centrum Medyczne „Estetico” Sp. z o.o
(91-338) Łódź
Pojezierska 48
NIP:7272789778 , REGON:101682412
KRS:0000496482 
Łódzkie Centrum Medyczne „Estetico”
Jolanta Ulatowska
(90-553) Łódź
Kopernika 67/69
NIP:7691596216, REGON:473295546

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Łódzkie Centrum Medyczne „Estetico” Sp.z O.O oraz Łódzkie Centrum Medyczne „Estetico” Jolanta Ulatowska z siedzibą w Łodzi.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzkie Centrum Medyczne „Estetico” Sp.z O.O z siedzibą w Łodzi (91-338) przy Pojezierskiej 48 oraz Łódzkie Centrum Medyczne „Estetico” Jolanta Ulatowska z siedzibą w Łodzi ( 90-553) przy Kopernika 67/69 (nr tel.:+48 42 637 38 48 ,+48 514 300 147, adres email: klinika@estetico.pl, pracownia@estetico.pl).
2. Dane są przetwarzane w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu, a także prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.
3. W związku z przetwarzaniem przez Łódzkie Centrum Medyczne „Estetico” Sp.z O.O oraz Łódzkie Cnetrum Medyczne „Estetico” Jolanta Ulatowska z siedzibą w Łodzi, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
4. Administratora danych obowiązują przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania1, a także w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzecznika praw Pacjenta2. Zgodnie z zapisami ustawy, dane niezbędne do prowadzenia dokumentacji medycznej, o których mowa w art. 25, nie mogą zostać usunięte.
5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Łódzkie Centrum Medyczne „Estetico” Sp.z O.O oraz Łódzkie Centrum Medyczne „Estetico” Jolanta Ulatowska z siedzibą w Łodzi Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024.
2. tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.